Д-р Нида Ченагцанг е роден  в провинция Амдо, в Тибет. Завършва  медицинския университет в Лхаса и  работи в болницата в Лхаса (Лхаса Меци Кханг).  Докторът публикува много книги и статии по тибетска медицина, геомантия Са Че, лечение с мантри, масаж Кунье, сънища в тибетската медицина.

Доктор Нида е директор на Международната Академия по Традиционна Тибетска медицина (МАТТМ) и  съучередител на международния институт Нак Манг (НМИ), създаден за съхранение и поддържане на културата и традициите Ребконг Накпа в съвременното тибетско общество.

Докторът обучава студенти в Азия, Европа, Русия, САЩ и Австралия поТибетска медицина, геомантия  Са Че, масаж Ку-Нье, Лечение с мантри, диета и начин на живот, Йога на съня и др.

 

 

Интервю с доктор Нида Ченагцанг.

Въпрос: Тибетското изкуство Геомантия е малко известно на Запад. Може ли да очертаете някои от основните характеристики на тази древна традиция.

Д-р Нида: Тибетската геомантия се нарича Са Че: “Са” означава земя, “Че” средство за анализ и тълкуване, ето защо Са Че се занимава с анализа  и тълкуванието на земята. Ние говорим за анализ на земята, тъй като Земята е един от най-важните елементи, с които сме ежедневно в контакт. Живеем на земята и тя може да се разглежда като основа на нашето съществуване и затова тя е основния елемент, който се изучава Са Че.

Пълното название “Са Че – Са чу шинги че па”, в дословен превод е –  Анализ на Земята (са), Водата (чу) и Дърветата (Шинг), освен това има отношение към изучаването на петте елемента:

 • Земя(са),
 • Вода(чу),
 • Огън(ме),
 • Вятър (лунг)
 • и Пространство (намкха).

Основополагащият принцип за Геомантията се явяват тези пет елеманта.


 

Въпрос: Съществуват ли някакви традиции в рамките на Са Че ?

Д-р Нида: Има две системи Са Че :

 • Будистки тантрически стил Сa Че
 • и астрологически.

В Тантра Са Че се фокусира върху принципа на Мандалата, който се състои от център и  четири основни направления, в резултат на което се получават пет точки. В този случай, ние вярваме, че Мандалата е в основата на баланса: дясното трябва да бъде балансирано с ляво, предната част трябва да бъде балансирана със задна, север-юг, изток-запад. Каквато и  форма да приеме тази Мандала – квадрат, кръг или триъгълник, балансът между тези пет точки винаги присъства.

Същият принцип на баланс трябва да присъстват в къщата ни, околната среда, и в нашия ум и тяло.

В астрологичната система Сa Че се използват пет астрологични елемента – Ca (земя), Чу (вода), Ли (огън), Шинг (дърво), и Чаг (метал), за изчисленията  въз основа на елементите  на годината, месеца, деня и часа. Елементът на живота на обекта на изследване се сравнява с елементите на дома и околната среда. Съществуват четири различни отношения, които може да съществуват между елементите – майка-син, син- майка, приятел-враг, враг-приятел.

Идеята е да се създаде хармония и баланс между елементите.


 

Въпрос: Има ли някаква конкретна връзка между тибетската медицина и Са Че?

Д-р Нида: Има много тясна връзка между Тибетската Медицина и Геомантия, както в техния тантричен аспект, така и в астрологичен. Фундаменталният принцип, който лежи в основата на  Тибетската Медицина, това е баланса. Чрез изучаването на Са Че, ние анализираме външните влияния – зданието, в което живеем, а също и влиянието, което ни оказва обкръжаващата среда. По тази причина Тибетската Медицина се съсредоточава върху изследването на Са Че, с цел да анализира дома, прилежащите райони и т. н., за да създаде равновесие между индивида и обкръжаващата го среда. Този тип анализ може да бъде доста полезен за откриване на причините на заболяването, които могат да бъдат тясно свързани със състоянието на дома. Например, едно от условията за възникване на заболяването артрит може да бъде това, че дома получава много хладна и влажна енергия.


 

Въпрос: На Запад, китайското изкуство Фенг-шуй се счита за “баща” на Геомантията. Има ли връзка между Тибетската Са Че и Фенг-шуй?

Д-р Нида: Някой хора мислят, че Са Че е същото като Фенг-шуй, но аз смятам, че това са съвсем различни неща.

Корените на  Са Че откриваме  в шаманските традиции на Тибет – религията Бон.

Все още могат  да се намерят и изучат някои текстове на  Бон по Геомантия дори и днес.

undefined

В 8-ми век е имало вълна от китайско влияние върху Тибетската Астрология, но още много преди това,   вече са  съществували текстове по Са Че, написани на тибетски  и принадлежали на традицията Бон. Като доказателство за това, бившите царе на Тибет са строили своите дворци като строго са следвали изискванията на  Тибетската Геомантия, например двореца Ямбу Лаганг на краля Натри Зангпо в Лхока е бил построен преди повече от 2000 години.

undefined

Един от най-типичните примери за влиянието на Са Че, това е знаменития манастир Самье, построен в 8-ми век под ръководството на великият учител Падмасамбхава. Този храм е бил построен като триизмерна мандала в съответствие с каноните на тантричната  Са Че.

Аз мисля, че аспекта на тантричната Са Че е особен и той напълно се отличава от китайската система Фенг Шуй.

Ранната шаманска традиция на Тибет проявява голямо уважение към природните сили, а също и подробно разглежда и размишлява над проявленията на природтата и природните духове. В резултат на това, хората са живели и действали в хармония с обкръжаващата ги среда и са отдавали нужното уважение на дърветата, реките, горите и т.н.

В действителност, когато с нас се случи нещастие, като правило се счита, че това е заради неуважение или във връзка с неадекватно поведение към околната среда. Подобен принцип за уважение към природата и работа с енергиите на природата били пренесени в системата Са Че.

Това продължение на тези идеи, ни навежда на мисълта, че корените на  Са Че се намират в шаманизма.

По късни текстове са  на  Еше Цогял, Намкха Нингпо и Мачиг Лабдрон. Те са написали много  трудове по Са Че. До днес ние имаме дванадесет или петнадесет истински документи по Геомантия.


Въпрос: Има ли съществени различия между Са Че и Фенг Шуй?

Д-р Нида: Корените на  Са Че са във философията на Бон, която е тясно свързана с тантричното учение и се намира под дълбокото влияние на традицията на Будизма.

От друга страна Фенг-шуй е тясно свързан с Даоизма.

Едно от основните различия между тях е в подхода към анализа и определянето на понятието баланс на енергията на мястото или дома.

Когато Са Кен (лицето,  което изпълнява анализа) посещава дома, той на първо място анализира състоянието на обкръжаващата среда, която се нарича “Таг” и това се съпровожда от два ритуала  –

 • “Лханг” – или молба за разрешение за действия от духовете на земята,
 • и ритуал”Янг” – изчистващ всякакви негативни енергии.

По-специално се използват символични обекти, с помощта, на които ние блокираме негативните енергии или обратно увеличаваме позитивните, което съществено отличава Са Че.

Произхода на енергиите в различните направления се отличава съществено.  Естествено, има определено сходство, но лично аз смятам, че произхода на  Са Че доста силно се отличава от Фенг Шуй.

Един от проблемите, свързани с  Фенг Шуй, се заключава в това, че съществуват стотици школи и ръководителят на всяка създава собствена система, която представлява опасност за съхранението на чистотата на  традицията.

Са Че не е широко разпространена и доскоро тази система е била в категорията на тайните учения, както Тантра и не се е преподавала широко в съвременното общество. Както и да е, аз смятам, че това е добре, защото това не е позволило учението Са Че да се замърси за разлика от китайската система по геомантия Фенг Шуй.


 

Въпрос: Как се осъществява анализ на местността в съответствие със Са Че и какво може да се направи за отстраняване на негативните влияния?  

Д-р Нида: Процесите на анализ  могат да бъдат разгледани аналогично на подхода в Тибетската Медицина. Преди всичко, лекарят прави внимателно и изчерпателно изследване на всички външни характеристики  на физическото тяло на пациента. След като направи това, следващото е изследване на дейността на  вътрешните органи, чрез изследване на пулса и т.н.

По аналогичен начин Са Кен внимателно изследва външния свят, обкръжаващите сгради и изследвания човек.

След като завърши външния анализ, той влиза в дома, където продължава изследването.

Този процес на изучаване на външния свят предполага

 • анализ на небето,
 • обкръжаващото пространство,
 • планините,
 • водите,
 • дърветата,
 • обкръжаващите обекта сгради ,
 • пътища,
 • полета,
 • зелени насаждения.

Тяхната енергия, разположение, форма, цвят, всичко, се отчита.

Името на района, името на всяка планина, река и хълм и т.н., се оценява. Това може да бъде свързано с позитивно или негативно влияние.  Името взима своята енергия от звука и е от голямо значение.

Интересен пример е 17и век, когато Тердаг Лингпа построил манастира Миндролинг на Тхарпа Линг, с име «Земя на Oсвобождението», тъй като това име е било много благоприятно.

undefined

След това, следвайки традицията, се изгарят малко билки, треви пред вратата. Създадения по този начин дим е с цел да се види в какво направление се движи той. Това се нарича  “Проверка с дим” (Дува тагпа).

След това се влиза в дома и се проверява разположението на стаите. Различните посоки, в които се намират стаите, мебелите, цветовете и формата на стаите, възрастта и пола на живеещите там хора е от значение.

С това процеса “Таг” (анализ) се счита за напълно завършен.

Ако Са Кен има работа с област, в която хората искат да си построят дом, то тогава след завършване на анализа, той осъществява “Лханг”, молейки  разрешение от местните духове да започне строителство на техните земи.

Ако домът  вече е построен, то ритуалът “Лханг” ще бъде направен с цел установяване на приятелски отношения с местните духове или ако по някакъв начин са били провокирани, с цел молба за прошка.

Ако всичко е нормално – добре, но ако нещо не е в ред, Са Кен се опитва да разбере „черните точки“ или отрицателното влияние (Са Дра или противника на тази земя).

Например, ако положението в дома е неправилно или стаите са разположени неправилно, той ще търси негативните зони и после , ако е възможно, ще ги отстрани. Ако е невъзможно, то ще използва други обекти, за да блокира негативната им енергия.


 

Въпрос: Когато говорите за блокиране на негативната енергия,  какви обекти могат да бъдат използвани?

Д-р Нида: Могат да бъдат използвани множество обекти, но основно това са астрологични или тантрични ритуални предмети:

 • Мантрата на  Калачакра (Намчу Ванг Дан),
 • Космическата Костенурка (kunthup korlo),
 • ваза на богатството(bumpa),
 • символи,
 • картинки,
 • растения,
 • цветя,
 • камъни,
 • мантри,
 • коруби на костенурки,
 • огледала,
 • пера от паун,
 • кристали,
 • раковини
 • и много други предмети.

Ако в дома има тип «тристранна» енергия (ръбове на стени или шкафове) , която се явява много остра и силна, може да се  блокира като се постави отпред дървета, цветя или  да се нарисуват цветя или скъпоценности непосредствено на върха на триъгълника.

  undefined

Използват се и много камъни, особено за работа с негативната енергия, идваща отвън. Взимаме камък от посоката на негативната енергия , покриваме го с изображения и мантри и го връщаме на предишното му място, за да блокираме негативната енергия.

Работата на Са Кен не е само да блокира отрицателната енергия, но също така и да увеличава положителната.

Например ако искате да имате финансов успех, вие можете да украсите вашия офис

 • със символите на Дзамбала (Божеството на богатството),
 • три или шест Скъпоценности,
 • изображения в жълти или златни цветове,
 • златни риби
 • и др.

За добри семейни отношения  се използват

 • изображения на безкрайния възел
 • или шестте животни, в които  антагонистичните животни са обединени в единна форма с глава на едно животно, а тяло на друго (Mi tun tunjor).

 

Въпрос: Геомантията е изкуство, разработено в Тибет и по всяка вероятност е ориентирано към селския живот, тъй като голяма част от населението е живеело в селски местности. Така ли е?

Д-р Нида: Така е. Аз попитах моя собствен преподавател (Джамянг Гятсо от провинцията Амдо) за това.

В Тибет има само няколко големи града като Лхаса и Шигадзе, макар че те много се отличават от европейските градове. Аз го попитах как принципите на Са Че могат да се прилагат в европейските условия, имайки предвид високите сгради и други характерни елементи, които се явяват общи за западните градове.

Той ми каза, че трябва да анализирам  високите сгради като планини и да имам предвид техния цвят , позиция, форма и посока и т.н.

Той каза също , че вътре в сградите ние трябва да съхраним местните традиции, като съхраняваме и принципите на петте елемента и четирите посоки.

Ето защо, независимо от това, че хората на запад имат повече обекти в интериора, повече мебели в дома, ние пак анализираме всичко това чрез петте елемента като имаме предвид цвета, формата на обектите и взаимозависимостта на функциите на петте елемента.

Италия, Меригар, 18 май, 2002

източник

Тибетска Геомантия Са Че. Интервю с доктор Нида Ченагцанг.
Сподели

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *