Институт по Тибетска Астрология и Медицина (ИТАМ)

Институт по Тибетска Астрология и МедицинаИнститутът по Тибетска Астрология и Медицина (ИТАМ) е създаден с подкрепата на 33 Менри Тридзин Ринпоче – държател на Традицията Бон.

Целта е  съхранение и развитие на традиционната тибетска култура, а също и развитие на Учението за Просветление и Освобождение от страданията на всички живи същества. Уникалната и самобитна култура на Тибет до днес е съхранила велики Знания на древните цивилизации, за устройството на Мирозданието и хармоничното, правилното съществуване на Човека във Вселената.

В продължение на няколко хилядолетия в Тибет са се превеждали древни текстове от санскрит, шанг-шунг, китайски, персийски, гръцки и други езици по различни предмети – космогония, космология, метафизика, философия, медицина, астрология и др.

Благодарение на това, ние сега можем да се докоснем до Мъдростта на Древните, до тези Знания, които се притежавали древните народи, населявали нашата планета преди хиляди години.

 

Учебната програма на института е основана на преводи на тибетски астрологични и медицински трактати.

Преподавания учебен материал точно съответства на традиционната програма за изучаване на астрология и медицина, приета в тибетските манастири.

В института има голяма библиотека от тибетски текстове и група преводачи непрекъснато работи по превеждането им на руски език. Отделни текстове се готвят за издаване.

Александър Хосмо

 

 

 

Institute of Tibetan Astrology and Medicine

The Institute of Tibetan Astrology and Medicine (ITAM) was founded with the purpose of retaining and developing the traditional Tibetan culture, as well as with the purpose of developing the teaching of the Enlightenment and Liberation of all living beings from all sufferings.

The unique and original culture of Tibet has retained and passed down to our times the Great Knowledge of the ancient civilizations about the structure of the Universe and the harmonic (the right) existence of Man in the Universe.

For several millennia, translations of ancient texts were carried out in Tibet (from Sanskrit, Shang-shung, Chinese, Persian, Greek and other languages) on various subjects (cosmogony, cosmology, metaphysics, philosophy, medicine, astrology etc.).

Thanks to all that, we are able even nowadays to get hold of the Wisdom of the Ancient, of the Knowledge that the ancient peoples living on our planet thousands of years ago used to possess.  The syllabus of our institute is based on translations of Tibetan astrological and medical treatises. The material taught closely follows the traditional programme of studying astrology and medicine, as adopted in the Tibetan monasteries.

The institute is in possession of a rich library of Tibetan texts and a group of translators from the institute are carrying out continuous work of translating these texts into Russian.

Certain texts are ready to be published.

Aleksander Hosmo

Сподели